REFERENS LISTA RADOVA KOJE JE IZVODIO “MAJNEX” D.O.O. Pale

1. Vađenje i dalja prerada, na sopstvenom postrojenju za separaciju, šljunka iz rijeke Drine, na lokalitetu Paunci kod Foče. Eksploatacija i dalja prerada se neprekidno obavlja od 2002. godine.

2. Radovi na izgradnji vanjskog uređenja oko Filozofskog i Pravnog fakulteta u Palama 2005. godina.

3. Radovi na izgradnji saobraćajno-pješačkog mosta u Palama 2005. godine.

4. Izvođenje radova na tehničkom pregledu Nešković u Palama 2005. godine.

5. Radovi na rekonstrukciji ulice u naselju Koran na Palama 2006. godine.

6. lzvođenje radova na gradnji pješačke staze “Promenada” u Palama, 2006. godina.

7. Izvođenje radova na poslovnom objektu Bartula u Palama 2006. godine.

8. Izvođenje radova na raskrsnici magistralnog puta M-5 u Palama 2006. godine.

9. lzvođenje radova na regulaciji korita paljanske Miljacke u Palama 2006. – 2009. godina.

10. lzgradnja temelja za Hram Svetog Save u Fočí, 2006. godina.

11. Izgradnja gradske fontane u Palama 2006. godina.

12. Izgradnja gradskog parka u Palama 2006. i 2007. godina.

13. Održavanje lokalnih puteva na području opštine Pale 2006. do 2011. godina.

14. Rekonstrukcija ulice Serdar Janka Vukotića u Palama 2007. – 2008. godina.

15. Izgradnja fiskulturne sale u Mokrom, opština Pale, 2006. godina.

16. Izgradnja saobraćajno pješačkog mosta u Jahorinskom potoku, opština Pale 2007. godina.

17. Izgradnja saobraćajno pješačkog mosta u Han-Derventi, opština Pale 2007. godina.

18. Sanacija klizišta na sportskim terenima Olimpijskog centra na Jahorini. Investitor Olimpijski centar Jahorina.

19. Sanacija gekalnog kolektora Jahorina – Pale 2008. godine.

20. Radovi na rekonstrukciji ulice Nikole Pašića u Palama 2008. godine.

21. Izgradnja stambeno-poslovnog objekta spratnosti P+6 u Palama, Nova Promenada

22. Sanacija makadamskog puta hotel “Šator”, hotel “Jahorina” u dužini od 1500 m.

23. Izgradnja više individualnih stambenih objekata-kuća na području opštine Pale.

24. Izgradnja stambeno-poslovne zgrade u Palama, spratnost P+5 sa 85 stanova i 15 poslovnih prostora.

25. Izgradnja šestosjeda na Jahorini 2009. – 2010. godina.

26. Ski žičara, šestosjed Skočine 2012. godina.

27. Saobraćajno pješački most kod dvorane Peki, Pale 2012. godina.

28. Fiskulturna sala O.Š. Srbija, Pale 2012. godina.

29. Vanjsko uređenje bloka 6, Pale 2012. godina.

30. Izgradnja upravne zgrade “Elektrodistribucije” AD U Palama, 2013/2014. godina

31. Izgradnja vanjskog uređenja oko upravne zgrade  “Elektrodistribucije” AD u Palama 2014. godina

32. Izgradnja pješačke staze “Promenada” u Palama (II dio) 2014/2015. godina